ကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္ ေမာင္ဘိုမွ “Integral Human Development” အေၾကာင္း ျမြက္ၾကားေပးၿခင္း

ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပဲြပထမေန႔တြင္ ရန္ကုန္ကက္္သလစ္သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္ ေမာင္ဘိုမွ “Integral Human Development” အေၾကာင္း ျမြက္ၾကားေပးေနစဥ္

KMSS General Assembly Opening Talk

Copyright © Karuna Mission Social Solidarity. All rights reserved. Developed by MWP ( myanmar web professional ).