ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပြဲအထိမ္းအမွတ္ အထူးညစာစားပြဲ

ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပြဲအထိမ္းအမွတ္ အထူးညစာစားပြဲကို ၂၁.၃.၂၀၁၇ ေန႔ရက္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ဘုန္းရႈိ႕၊ ကယား ျပည္နယ္လံုးၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ၊ ကယားျပည္နယ္ျပည္နယ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ကယားျပည္နယ္ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ကာဒီနာလ္ခ်ားလ္ေမာင္ဘိုႏွင့္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဖိတ္ႀကားထားေသာ CSO ႏွင္႔ NGO အသီးသီးမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ KMSS ဒါရုိက္တာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

KMSS General Assembly Dinner

KMSS General Assembly Dinner

KMSS General Assembly Dinner

KMSS General Assembly Dinner

KMSS General Assembly Dinner

KMSS General Assembly Dinner

Copyright © Karuna Mission Social Solidarity. All rights reserved. Developed by MWP ( myanmar web professional ).