ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု

ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပြဲကို ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ကရုဏာရံုး (၁၇)ရုံးမွ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း  ၅၃၁ ဦး (က်ား-၃၀၃၊ မ-၂၂၈) တက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။

Group Photo

Copyright © Karuna Mission Social Solidarity. All rights reserved. Developed by MWP ( myanmar web professional ).